Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de Algemene Voorwaarden van Circle Communicatie. In deze voorwaarden geven wij aan welke rechten en plichten u heeft wanneer u ons schriftelijk opdracht heeft gegeven door ondertekening van onze samenwerkingsovereenkomst.

1. Werkingssfeer

1.1 De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Circle Communicatie B.V. (KvK 51719851.), wordt beheerst door deze algemene voorwaarden, tenzij daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 De voorwaarden zijn van toepassing op alle door Circle Communicatie te verrichten werkzaamheden c.q. te leveren diensten en producten in het kader van de tussen Circle Communicatie en opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

1.3 Afwijkingen op deze voorwaarden dan wel enige andere bepalingen in de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard door Circle Communicatie en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst c.q. opdracht.

1.4 Afspraken met of toezeggingen van (een medewerker van) Circle Communicatie, dan wel van derden die door Circle Communicatie zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst, zijn voor Circle Communicatie niet bindend, tenzij deze afspraken of toezeggingen door haar schriftelijk zijn bevestigd door een daartoe binnen Circle Communicatie bevoegd persoon.

1.5 Indien enig beding uit deze voorwaarden nietig blijkt of in rechte wordt vernietigd, laat dit de werking van de overige bedingen onverlet. In dat geval is Circle Communicatie gerechtigd het betreffende beding te vervangen door een beding dat de strekking hier van zo veel mogelijk benadert zonder nietig te zijn of vernietigd te kunnen worden.

1.6 Circle Communicatie is bevoegd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

1.7 De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe opdrachten vanaf het tijdstip van wijzigen en voor reeds bestaande opdrachten vanaf dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van opdrachtgever van de wijziging.

1.8 Circle Communicatie zal de wijzigingen schriftelijk aan opdrachtgever kenbaar maken.

1.9 In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek wordt de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen zulks schriftelijk anders overeenkomen.

2. Opdracht

2.1 Onder opdracht wordt verstaan een opdracht tot het zorgdragen voor de samenstelling en realisatie van een sponsored magazine, hierna: “het magazine”, waarin leveranciers en partners van de opdrachtgever tegen betaling advertenties en/of advertorials plaatsen, waardoor de kosten voor de totstandbrenging van het magazine geheel of gedeeltelijk worden gedekt.

2.2 De opdracht aan Circle Communicatie wordt schriftelijk verstrekt en schriftelijk door Circle Communicatie aanvaard. De administratie van Circle Communicatie geldt als bewijs van de overeenkomst.

3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Circle Communicatie zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren.

3.2 Indien Circle Communicatie door de uitvoering van een opdracht aansprakelijk is voor directe schade, zal die aansprakelijkheid, behoudens in geval van opzet of grove schuld, steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Circle Communicatie wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Circle Communicatie komt.

3.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 1. De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van onderhavige voorwaarden;
 2. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Circle Communicatie aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Circle Communicatie kunnen worden toegerekend;
 3. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in onderhavige voorwaarden.

3.4 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in 3.2 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal € 5.000,-.

3.5 Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van een jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Circle Communicatie voor die schade.

3.6 Circle Communicatie is niet aansprakelijk voor indirecte schade waaronder in ieder geval, doch niet uitsluitend, begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, teleurstellende verwachtingen, bedrijfsschade, schade door schending van rechten van derden, verlies van gegevens, milieuschade en (andere) immateriële schade.

3.7 Opdrachtgever vrijwaart Circle Communicatie en derden tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Circle Communicatie ten behoeve van opdrachtgever verrichte werkzaamheden alsmede tegen de kosten van Circle Communicatie in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.

4. Informatie

4.1 Teneinde Circle Communicatie in staat te stellen het magazine op te stellen verstrekt de opdrachtgever Circle Communicatie binnen een maand na de totstandkoming van de overeenkomst van opdracht, tenzij dienaangaande vooraf schriftelijk afspraken zijn gemaakt, de naam- en adresgegevens van de leveranciers en partners van de opdrachtgever, zodat Circle Communicatie die leveranciers en partners kan aanschrijven en hen kan uitnodigen om in het magazine een advertentie en/of advertorial te plaatsen. De opdrachtgever zal daartoe telkenmale aan Circle Communicatie alle door Circle Communicatie gevraagde en voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie onverwijld aan Circle Communicatie verstrekken en staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. De opdrachtgever zal telkenmale Circle Communicatie ongevraagd alle informatie verstrekken, waarvan de opdrachtgever weet of behoort te weten dat deze voor Circle Communicatie van belang is of zou kunnen zijn, voor de uitvoering van de opdracht.

4.2 Indien Circle Communicatie bij de uitvoering van de opdracht gebruik maakt van gegevens die door of namens de opdrachtgever aan haar ter hand zijn gesteld is zij niet gehouden deze gegevens op hun juistheid en volledigheid te controleren. Circle Communicatie is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid van deze gegevens. De gegevens zullen door Circle Communicatie vertrouwelijk worden behandeld.

5. Beloning en kosten

5.1 Door Circle Communicatie worden geen kosten voor de totstandkoming van het magazine bij de opdrachtgever in rekening gebracht indien en voor zover die kosten, oftewel: “opdrachtsom” door de daadwerkelijk ontvangen advertentieopbrengsten worden gedekt.

5.2 Na de advertentieverkoop stelt Circle Communicatie vast of de opbrengst van die verkoop kostendekkend is in de zin van artikel 5.1.

5.3 Indien, ondanks de door de opdrachtgever tijdig en juist aangeleverde naams- en adresgegevens van haar leveranciers en partners aan Circle Communicatie en op grond van de daarop volgende aanschrijving door Circle Communicatie als bedoeld onder artikel 4.1, er onder leveranciers en partners onvoldoende belangstelling voor het plaatsen van een advertentie en/of advertorial wordt geconstateerd waardoor er een tekort aan inkomsten uit advertentieverkoop blijkt en het niet mogelijk is om op basis van kostendekkendheid het magazine op te stellen, dan heeft de opdrachtgever de mogelijkheid om:

 1. het door Circle Communicatie te bepalen tekort zelf bij te betalen, of:
 2. de opdracht te annuleren, met inachtneming van hetgeen in verband hiermee in artikel 6 is bepaald.

5.4 Indien de uitvoering van de opdracht door toedoen van de opdrachtgever vertraging oploopt, bijvoorbeeld door het niet of niet tijdig aanleveren van volledige en duidelijke informatie of door een gewijzigde opdracht hetzij onjuiste opdracht, als gevolg waar van Circle Communicatie genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen, naast de extra kosten als gevolg van het meerwerk, deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd op basis van het door Circle Communicatie gehanteerde uurtarief.

5.5 De opdrachtgever is gehouden de aan Circle Communicatie verschuldigde bedragen zonder verrekening inhouding of opschorting binnen veertien dagen na facturering te voldoen.

5.6 Indien opdrachtgever de facturen niet binnen de overeengekomen betalingstermijn betaalt, heeft Circle Communicatie het recht een rente in rekening te brengen gelijk aan 1,5% per (aangevangen) maand vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening.

5.7 Indien opdrachtgever ondanks een aanmaning of ingebrekestelling niet betaalt, is hij, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist, alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten verschuldigd die Circle Communicatie genoodzaakt is te maken.

6. Duur en annulering van de overeenkomst

6.1 De tussen opdrachtgever en Circle Communicatie geldende overeenkomst wordt aangegaan per prestatie.

6.2 De door de opdrachtgever aan Circle Communicatie gegeven eenmalige opdracht eindigt:

 1. op het moment dat de opdracht door Circle Communicatie is uitgevoerd;
 2. indien de opdrachtgever of Circle Communicatie de overeenkomst van opdracht annuleert met inachtneming van de daarvoor gestelde in artikel 6.3.

6.3 Het annuleren van een opdracht dient schriftelijk te geschieden.

6.4 Bij een annulering door de opdrachtgever van een opdracht, die niet op basis van een offerte is verstrekt, wegens gebleken en een door Circle Communicatie vastgestelde onvoldoende belangstelling bij leveranciers en partners zoals bedoeld in artikel 5.3 is de opdrachtgever geen kostenvergoeding of schadevergoeding aan Circle Communicatie verschuldigd. In overige gevallen is de opdrachtgever die de opdracht annuleert aan Circle Communicatie verschuldigd:

 1. bij annulering van de opdracht vóórdat de aanschrijving door Circle Communicatie van leveranciers en partners als bedoeld in artikel 4.1 heeft plaatsgehad een bedrag ter hoogte van 25% van de opdrachtsom met een minimum van € 6.000,- excl. BTW;
 2. bij annulering van de opdracht vóórdat de aanschrijving door Circle Communicatie van leveranciers en partners als bedoeld in artikel 4.1 heeft plaatsgehad, indien er geen opdrachtsom in de opdracht is opgenomen, een bedrag van € 5.000,- excl. BTW;
 3. bij annulering na de aanschrijving door Circle Communicatie van leveranciers en partners als bedoeld in artikel 4.1: een bedrag ter hoogte van 75% van de opdrachtsom met een minimum van € 15.000,- excl. BTW;
 4. bij annulering na de aanschrijving door Circle Communicatie van leveranciers en partners als bedoeld in artikel 4.1, indien er geen opdrachtsom in de opdracht is opgenomen, een bedrag van € 15.000,- excl. BTW.

6.5 In afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 6.4 eerste alinea en onder (1) geldt ten aanzien van de annulering door de opdrachtgever van een opdracht die is verstrekt op basis van een offerte, dat een bedrag van 50% van de opdrachtsom aan Circle Communicatie verschuldigd is ongeacht de behaalde opbrengsten uit de advertentieverkoop.

7. Opschorting en beëindiging

7.1 Circle Communicatie heeft het recht om met onmiddellijke ingang de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkomst te beëindigen zonder aansprakelijk of anderszins schadeplichtig te zijn jegens de opdrachtgever indien:

 1. de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst of de wet, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis opschorting of beëindiging niet rechtvaardigt;
 2. de opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd, aan hem surséance van betaling is verleend, hij in staat van faillissement verkeert, zijn faillissement is aangevraagd of (het bedrijf van) opdrachtgever is stilgelegd of geliquideerd.

7.2 Opschorting of beëindiging van de overeenkomst op grond van artikel 7.1 laat de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever onverlet.

7.3 Onverminderd haar overige rechten, heeft Circle Communicatie in geval van overmacht het recht om naar eigen keuze, de uitvoering van een overeenkomst en/of separate opdracht op te schorten, dan wel de overeenkomst en/of separate opdracht zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks door opdrachtgever dit schriftelijk mede te delen en zonder dat Circle Communicatie gehouden is tot enige schadevergoeding.

7.4 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Circle Communicatie onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Circle Communicatie kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst c.q. het verstrekken van een separate opdracht te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij de dienstverlening door Circle Communicatie of door haar ingeschakelde derden partijen, het anders dan door toedoen van Circle Communicatie benodigde niet te verkrijgen vergunning en ziekte van medewerkers.

7.5 Indien door overmacht de verdere uitvoering van enige overeenkomst c.q. opdracht anderszins feitelijk definitief onmogelijk zal blijken te zijn, is Circle Communicatie gerechtigd een eindafrekening te maken voor de reeds tot op dat moment door haar uitgevoerde werkzaamheden respectievelijk gedane leveringen en deze bij opdrachtgever in rekening te brengen.

8. Verplichtingen Circle Communicatie

8.1 Circle Communicatie heeft jegens opdrachtgever een inspanningsverplichting. Circle Communicatie garandeert in geen geval een te behalen resultaat. Alle werkzaamheden en producten worden door of namens Circle Communicatie verstrekt voor rekening en risico van opdrachtgever.

8.2 Eventueel door Circle Communicatie opgegeven termijnen ter zake van uitvoering van opdrachten en/of levering van producten zijn indicatief en zijn niet te kwalificeren als een fatale termijn. Overschrijding van enige termijn geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht een opdracht kosteloos te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

9. Recht- en forumkeuze

9.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden voorgelegd:

 1. ingeval het geschil in eerste aanleg binnen de absolute competentie van de kantonrechter valt, aan de kantonrechter binnen wiens rechtsgebied de gedaagde woonplaats heeft;
 2. ingeval het geschil in eerste aanleg aan een andere rechter dan de kantonrechter wordt voorgelegd, aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

9.2 Indien Circle Communicatie als eisende partij optreedt, is Circle Communicatie in afwijking van het bepaalde onder artikel 9.1 sub 2 gerechtigd om het geschil aanhangig te maken bij de voor de opdrachtgever in aanmerking komende rechter.